PORUŠENÍ POVINNOSTI ZVEŘEJNIT VÝROČNÍ ZPRÁVU A ÚČETNÍ ZÁVĚRKU SPOLEČNOSTI JAKOŽTO NEKALOSOUTĚŽNÍ JEDNÁNÍ
PPS advokáti - jedna z předních advokátních kanceláří v regionu
Jednou z pravidelných povinností, na kterou by především obchodní společnosti neměly zapomínat, je povinnost každoročně založit svou výroční zprávu a účetní závěrku do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu. Tuto povinnost společnostem ukládá nejen zákon o účetnictví, ale rovněž zákon o veřejných rejstřících. Ne vždy však je tato povinnost plněna, a proto existuje poměrně rozsáhlý rejstřík veřejnoprávních sankcí pro případ jejího nesplnění.
 
Pokud společnost v zákonem stanovené lhůtě nesplní uloženou povinnost, vyzve jí rejstříkový soud k předložení výroční zprávy a účetní závěrky. Nepředloží-li společnost požadované listiny k výzvě rejstříkového soudu, může předseda senátu uložit pořádkovou pokutu až do výše 100.000,- Kč. Jestliže stanovená povinnost není společností splněna opakovaně a může-li takové neplnění povinnosti mít závažné důsledky pro třetí osoby a je na tom právní zájem, může rejstříkový soud i bez návrhu zahájit řízení o zrušení zapsané osoby s likvidací. V případě nezaložení výroční zprávy a účetní závěrky ve stanovené lhůtě se společnost vystavuje také možnému postihu ze strany finančního úřadu, a to pokuty až do výše 3 % brutto hodnoty aktiv společnosti.  Nezanedbatelným důsledkem nezveřejnění výroční zprávy a účetní závěrky společnosti je rovněž riziko případného trestního stíhání pro naplnění skutkové podstaty trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. Nicméně postup a rozhodování v těchto uvedených případech závisí na úvaze příslušných orgánů veřejné správy a soukromý subjekt může k takovému řízení dát pouze podnět. Samotné řízení už ale dále není v rukou soukromého subjektu.

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích i zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jimiž došlo k rekodifikaci českého soukromého práva, kladou velký důraz na zakotvení principu transparentnosti do právních vztahů. Tuto skutečnost ostatně potvrzuje i nově zákonem uložená povinnost společností zveřejňovat stanovené informace na svých webových stránkách.

 

Více informací naleznete zde

Velké náměstí 135/19
500 02 Hradec Králové
tel.: +420 495 512 831-2
fax.: +420 495 512 838
e-mail: pps@ppsadvokati.cz
www.ppsadvokati.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.