PPS advokáti
English Deutsch Français
Domovská stránka / O nás / Publikační činnost / PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITÝM VĚCEM PŘI KOUPI ZÁVODU

PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITÝM VĚCEM PŘI KOUPI ZÁVODU

Vlastnické právo k nemovitým věcem zapsaným ve veřejném seznamu (např. v katastru nemovitostí) obecně přechází na nového vlastníka dle § 1105 zákona č. 89/2014 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“) až zápisem do takového seznamu. Ve vztahu k nemovitým věcem zapisovaným do katastru nemovitostí přitom dle § 10 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon (dále jen „katastrální zákon“), právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu. S tímto nepochybně souvisí i zásada materiální publicity promítnutá v ustanovení § 980 a násl. NOZ. Otázka materiální publicity je v tomto ohledu zvýrazněna výslovně zakotvenou zásadou, že neznalost zapsaných údajů ve veřejném seznamu nikoho neomlouvá a vyvratitelnou právní domněnkou, že právo zapsané do veřejného seznamu bylo zapsáno v souladu se skutečným stavem.
 

I podle OZ je součástí společného jmění vše, co nabyl jeden z manželů nebo oba manželé společně za trvání manželství, a to včetně zisku z výlučného majetku jednoho z manželů (zde se může jednat např. o čistý zisk z nájmu bytu, který vlastní pouze jeden z manželů). Výjimky z tohoto zákonného pravidla pak stanoví § 709 odst. 1 OZ. Součástí společného jmění tak ze zákona nejsou např. věci sloužící osobní potřebě jednoho z manželů jako šatstvo nebo to, co nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví. Zde poukazujeme na to, že OZ na jedné straně stanoví, že součástí společného jmění není to, co nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví, současně ale stanoví, že součástí společného jmění je zisk z toho, co náleží výlučně jednomu z manželů. I podle důvodové zprávy k OZ by tak měly být součástí společného jmění např. zisk z nájmu domu patřícího výlučně jednomu z manželů, ale nikoliv už příjmy do výše nákladů. Reálně by tak ovšem v tomto případě manžel vlastnící výlučně např. rodinný dům nezískal do výlučného vlastnictví nic a celý zisk by byl ve společném jmění. Stejně tak by dle pravidla o zisku náležícím do společného jmění zřejmě měly být součástí společného jmění úroky připisované k jistině uložené na účtu u peněžního ústavu, dividenda, apod. - manželovi jakožto výlučnému vlastníkovi by tak vždy zůstávala ve výlučném vlastnictví pouze původní majetková hodnota a nikoliv též zisk nabytý z této původní majetkové hodnoty. Výjimkou by zřejmě nebyla ani situace, kdy by vzrostla majetková hodnota patřící do výlučného vlastnictví jednoho z manželů v důsledku nárůstu cen na trhu, když celý tento nárůst by byl výnosem, který by se nesnižoval o náklady, jelikož by na takový nárůst žádné vynaloženy nebyly.
 
Působíme po celé České republice Podívejte se, kde najdete naše pobočky
HRADEC KRÁLOVÉ
Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové 
pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 495 512 831-2
fax: +420 495 512 838 
PRAHA
Římská 14
120 00 Praha 2

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 224 237 905
fax: +420 224 237 908 
VYSOKÉ MÝTO
Jiráskova 154
566 01 Vysoké Mýto

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 465 423 200
fax: +420 465 423 240
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Staré náměstí 67
516 01 Rychnov n. Kněžnou

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 777 783 095

KOLÍN
Chelčického 1380
280 02 Kolín

pps@ppsadvokati.cz
tel: +420 777 783 098

Přejít na kontakty